Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm 2017

Thực hiện Công văn số 161/PGD&ĐT-CM ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong trường học.
Tài liệu đính kèm: Tải về

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong trường học. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong trường học cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

          1. Mục đích.

          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học. 

          2. Yêu cầu:

          - Công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.
          - Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của CBGVNV và sự chủ động, tích cực của HS trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.

          - Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
          - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

II. Nội dung tuyên truyền:

          1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy.

          2. Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, phát hiện và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.

          3. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường; nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với việc chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường, quy định của các tổ chức; thực hiện nếp sông văn minh.

          4. Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, phòng chống HIV/AIDS và mại dâm cho học sinh trong chương trình các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          5. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình về quản lý học sinh trong dịp hè; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần tránh tệ nạn ma túy.

III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện:

          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa:

          Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định như môn: đạo đức, tiếng việt, TNXH, khoa học, lịch sử, địa lý và trong giờ chào cờ đầu tuần.

          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá:

          - Thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh.

          - Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin và đưa tin lên trang website nhà trường.

          - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Ban đại diện cha mẹ học sinh,...

IV. Tổ chức thực hiện:

          - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, của nhà trường.

          -  Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

          - Giao tổng phụ trách xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa. Chủ động xây dựng các tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

          - GV chủ động lựa chọn nội dung bài dạy để tích hợp giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý.

          - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

          - Xây dựng và ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

          - Báo cáo việc tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/05/2017 bằng văn bản và qua email tqngoc.pgdkt@kontum.edu.vn.

       Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm 2017 của trường TH Phan Chu Trinh, yêu cầu tất cả CB-GV-NV- HS trong trường nghiêm túc thực hiện.

.

  Nơi nhận:

Nơi nhận:    

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trạm y tế phường (p/h);

- Lãnh đạo nhà trường (c/đ);                                                            

- Mail CB,GV,NV (t/h);

- Lưu VP-YT.

                                                                                 

                                               HIỆU TRƯỞNG

                    

 

                     Nguyễn Phi Hùng

 

Bài viết liên quan