KH Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Căn cứ công văn số 576/KH-PGD&ĐT ngày 07/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trong ngành Giáo dục thành phố KonTum.
Tài liệu đính kèm: Tải về

         Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trong ngành Giáo dục thành phố KonTum tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

         - Thu hút sự quan tâm và tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng gới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

         - Đẩy mạnh phổ biến, tuyên tuyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong toàn trường, vận động toàn thể CB, GV, NV, HS tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

         - Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ, trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ.

2. Yêu cầu:

         - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, quán triệt nhằm chuyển biến nhận thức thay đổi hành vi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

         1. Chủ đề: Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

          2. Thông điệp: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.

          3. Thời gian: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

         - Triển khai nội dung Quyết định 1696/QĐ-TTg và Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020’’ và Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện Bình đẳng giới trong cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 trong toàn trường.

        - Phối hợp với chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

         - Tăng cường giáo dục giới tính, tuyên truyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh nữ như qua các buổi sinh hoạt chung toàn trường, lồng ghép trong các tiết học trên lớp…tạo điệu kiện cho các em hiểu về giới và quyền bình đẳng giới trong học tập.

         - Tăng cường công tác truyền thông về Luật bình đẳng giới của Quốc hội năm 2016; Luật phòng, chống bạo lực gia đình…

        - Vận động cán bộ, giáo viên chú trọng luật bình đẳng giới trong gia đình. Chú trọng trách nhiệm nam giới chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc nuôi dạy con.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

         1. Nhà trường  xây dựng  Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những hành vi phân biệt giới tính và bạo lực học sinh xảy ra trong nhà trường.

           2. Công chức, viên chức trong toàn trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hưởng ứng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

          3. Giao cho TPT phối hợp với các Bộ phận, đoàn thể trong trường theo dõi đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và nộp báo cáo kết quả hoạt động cuẩ đơn vị về Phòng giáo dục và Đào tạo bằng văn bản qua bộ phận TCCB và qua Email theo địa chỉ: phambatuan@kontumcity.edu.vn trước ngày 10/12/2017.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tp (B/c);

- Đăng website nhà trường;

- Lưu VP.        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

               

 

Bài viết liên quan